Adatvédelem

Adatvédelem - Adatvédelmi nyilatkozat  (rokalakastextil.hu)

A RO-KA Kft. fontosnak tartja a honlapjára (www.rokalakastextil.hu), továbbiakban: honlap – látogató, illetve regisztráló személyek (továbbiakban: érintett) személyes adatainak védelmét.

1. Az adatkezelő

Az adatkezelő a RO-KA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Rövidített cégnév: RO-KA Kft.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-948321
Székhely: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 112.) a továbbiakban: Adatkezelő Adatvédelemmel kapcsolatos elérhetőség: kapcsolat@rokaslakastextil.hu

2. Az adatkezelés

Az Adatkezelő személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Adatvédelmi tv.) előírásait betartva, az érintett hozzájárulása alapján kezel. Adatkezeléshez történő hozzájárulás Az érintett a honlapon történő adatmegadással elfogadja a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót (továbbiakban: Tájékoztató), az ebben írt adatkezelési és egyéb feltételeket. Jelen Tájékoztató elfogadása az érintett részéről az adatkezeléshez való önkéntes, tájékozott, határozott és teljes körű hozzájáruló nyilatkozatnak minősül. Jelen Tájékoztató az érintett teljes körű tájékoztatásának minősül.

3. A kezelt adatok köre

– az érintett neve, – telefonszáma, – e-mail címe, – az általa kiválasztott termékek.

4. Az adatkezelés célja

időtartama a) tájékoztatás nyújtása termékekről, szolgáltatásokról, b) tájékoztatás nyújtása marketing akciókról, c) gazdasági kimutatások, statisztikák és piaci elemzések készítése, d) termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos hírlevelek küldése, e) az érintett vásárlási, építési, felújítási szokásainak kutatását célzó – önkéntesen kitölthető – kérdőívek, illetve egyéb adatbekérő lapok küldése az érintett e-mail címére, ) termékértékesítés előkészítése, támogatása. Az Adatkezelő az érintett adatait a Tájékoztató 4. pontjában meghatározott célok megvalósulásáig vagy fennállásáig kezeli. Amennyiben az érintett a személyes adatainak törlését kéri, az Adatkezelő 30 napon belül intézkedik ezek törléséről.

5. Az adatok továbbítása

Az Adatkezelő az érintett adatait nem továbbítja.

6. Az adatok feldolgozása

Az Adatkezelő az érintett adatait maga kezeli, ehhez feldolgozási céllal sem ad hozzáférést 3. személy részére.

7. Az adatbiztonság követelményének érvényesülése

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során – gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi tv. rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek, – védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

8. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan még nem nyújtott be tájékoztatás iránti kérelmet az Adatkezelőhöz. Egyéb esetekben a tájékoztatás után fizetendő költségtérítés összege esetenként 1.000,- Ft + Áfa. Az érintett a kérelmét e-mailben a kapcsolat (kukac) rokalakastextil.hu címre, levélben pedig a 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 112. postacímre juttathatja el. Az Adatkezelő az érintett kérelmére 30 napon belül írásban válaszol.

9. Technikai adatok (cookie-k)

A honlap olyan cookie-kat (sütiket) használ, amelyek kizárólag látogatási statisztikák alapjaként szolgálnak, az érintett számítógépén tárolt információkhoz nem férnek hozzá. A cookie-k személyes adatokat nem kezelnek, nem alkalmasak az érintett azonosítására. A honlap az alábbi cookie-kat használja: – ideiglenes cookie-k, amelyek a honlap bezárásával törlésre kerülnek, – állandó cookie-k, amelyek a rögzítés időpontjától számítva egy év múlva kerülnek törlésre. A cookie-kat az érintett bármikor blokkolhatja, illetve törölheti a böngésző megfelelő menüpontjának segítségével.

10. A Tájékoztató módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Tájékoztatót az érintett – e-mailen keresztül történő – előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Amennyiben az érintett a módosításról szóló előzetes értesítést követő 15 napon belül nem kéri az Adatkezelő által kezelt adatainak törlését, úgy kell tekinteni, hogy az érintett elfogadta a módosított Tájékoztatót.

Jogérvényesítési lehetőségek Az érintett adatvédelmi jogainak sérelme esetén a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és az Adatvédelmi tv. alapján bírósághoz (törvényszék), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.